Stoneyglenwv.com - perfect place for living!

Yet another site from West Virginia done in Drupal. This time nothing complicated, just for the moment I was struggling with making Basic into two-column design.

Kolejny serwis ze stanu Zachodniej Wirginii wykonany w Drupalu. Tym razem nic skomplikowanego, no może trochę musiałem pogłówkować żeby przerobić Basic na dwie kolumny...

First, I placed the block with homes in the second side bar and moved to the top with display: relative property. But then the footer on the pages with shorter content not right... so finally the block is right in the header...

Najpierw ustawiłem blok z domami w drugim pasku i przesunąłem do góry dzięki właściwości display: relative. Ale wtedy stopka na stronach z krótszą zawartością dalej wisiała nie tak jak trzeba... a więc w końcu ten blok wylądował w nagłówku...